CESCI Közgyűlés

 

Beszámoló

MEGHÍVÓ
a CESCI éves rendes közgyűlésre

Tisztelt Tag/Tagi Képviselő!

Ezúton meghívom Önt a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) éves rendes közgyűlésére, amely 2017. április 25-én (kedden) 12:30 órai kezdettel kerül megrendezésre. Helyszíne: Falk1 Rendezvényközpont Ereky István konferenciaterem, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 1.

Az ülés tervezett napirendje

1. Éves belső beszámolók
1.1 Az Elnökség 2016. évi beszámolója
1.2 A Felügyelő Bizottság 2016. évi beszámolója
1.3 A CESCI 2016. évi beszámolója - eredménykimutatás - mérleg - tevékenységi jelentés

2. Együttműködő szervezetek beszámolói
2.1 A CESCI Balkans 2016. évi beszámolója
2.2 A CESCI Carpathia 2016. évi beszámolója, valamint a szervezetbeli CESCI-tagsággal kapcsolatos közgyűlési döntés felülvizsgálata

3. Beszámoló a 2017. 01.01-04.25. közötti időszak eseményeiről

4. Az Alapszabály módosítása - Alapszabály

5. Tisztségviselői ügyek
5.1 Elnökségi tag választása
5.2 Felügyelő Bizottság tagjainak választása

6. A 2017. évi munka- és pénzügyi terv
6.1 Munkaterv
6.2 Pénzügyi terv

7. Egyéb

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a közgyűlést ugyanazon helyszínre, az eredeti napirenddel, 2017. április 25-én, 13:00 órára ismételten összehívom. A megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

Felhívom Tisztelt Tagunk szíves figyelmét, hogy a közgyűlésen szabályszerűen meghatalmazott személy útján is képviseltetheti magát (iratminta természetes személy vagy jogi személy részére). Amennyiben távolléte esetén képviseletről nem gondoskodik, tagi kötelezettségének nem teljesítése mellett, a napirendi pontok tekintetében jogainak érvényesítésétől is elesik!

Kérem Tisztelt Tagunkat, hogy közgyűlési részvételét, illetve távollétét legkésőbb a közgyűlést megelőző napig szíveskedjen email útján vagy az on-line regisztrációs felületen jelezni a CESCI munkaszervezete felé, míg az esetleges meghatalmazást a közgyűlés napjáig kérjük a levezető elnökhöz eljuttatni!

A Közgyűlés előtt, 10 órai kezdettel kerül megrendezésre "Az európai várospolitika jövője" c. kamara-konferencia, melyre szintén szeretettel várjuk! Bővebb információ és a regisztrációs link, ide kattintva érhető el!

A közgyűlésen új tisztségviselők megválasztására is sor kerül, amelyhez az esetleges jelöléseket kizárólag írásban, a jelölést elfogadó írásbeli nyilatkozatával együtt, kérjük a közgyűlés kezdetéig eljuttatni a közgyűlés elnöke részére. Ezt követően már csak a közgyűlésen lehetséges szóbeli jelöltállítás és a jelölt részéről szóbeli elfogadó nyilatkozat tétele (e nyilatkozatok a közgyűlési jegyzőkönyvben hitelesen rögzítésre kerülnek).

A CESCI Alapszabálya a lejárt mandátumú tisztségviselők újraválasztását nem tiltja.

A megválasztásra kerülő új tisztségviselők (3-3 évre):

A./ 1 fő elnökségi tag (lejárt mandátummal rendelkező tag: Dr. Jože Gričar)

Elnökségi tag (vezető tisztségviselő) az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Az elnökség tagjait elsődlegesen az egyesület tagjai közül kell választani, de egyharmaduk választható az egyesület tagjain kívüli személyekből is (jelen esetben a megválasztásra kerülő új tag az egyesület tagjain kívüli személy is lehet).

NEM LEHET vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet továbbá vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, illetve akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személynek vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

B./ 3 fő felügyelő bizottsági tag (lejárt mandátummal rendelkezik mindhárom eddigi tag: Nagy Kálmán, dr. Tilki Attila, Oláh István)

NEM LEHET a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a)      nem nagykorú, illetve nagykorú, de cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,

b)      akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője,

c)      a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

d)      a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

e)      a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve

f)       a c)-e) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont).

A választáshoz a jelöltek személyes megjelenése szükséges, amelyhez kérjük, hogy személyazonosító okmányaikat is hozzák magukkal!

Az előterjesztéseket és a technikai tudnivalókról szóló tájékoztatást külön küldjük ki!

Budapest, 2017. április 11.

Üdvözlettel:

Dr. Tóth Tamás
elnök
sk.

Feliratkozás Hírlevélre

//2018.06.19.

2018. június 18-án negyedik alkalommal szervezte meg a két ország nagykövetsége, Szentgotthárd Város Önkormányzata és a CESCI a magyar-szlovén együttműködéseket támogató rendezvényét, a Szentgotthárdi fórumot, melynek központi témája a periférikus, elnéptelenedő térségek gazdasági és társadalmi fejlesztésének eszközrendszere, az agráriumtól az alkonygazdaságon keresztül a turizmusig. A délutáni paneleket ezúttal a konkrét határtérség problémáinak, fejlesztési lehetőségeinek szenteltük. Részletek itt olvashatók.

//2018.06.07.

Május 30-31-e között került megrendezésre Tivatban a 10. Nemzetközi Ifjúsági Fórum és Konferencia. Az Európai Határrégiók Egyesülete (Association of European Border Regions - AEBR), a CESCI Balkans, a Goriziai Nemzetközi Szociológiai Intézet (The Institute of International Sociology of Gorizia - ISIG) és a budapesti székhelyű Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) által szervezett eseményről itt olvashat bővebben.

//2018.05.28.

A visegrádi országok közötti jogi harmonizációt segítő projekt keretében az együttműködő partnerek és az érintett országok minisztériumainak képviselői Koppenhágába és Malmőbe látogattak május 22-23-án. A látogatás célja az volt, hogy az Északi Tanács által 2014-ben létrehozott Szabad Mozgás Tanácsának munkáját, belső mechanizmusait megismerjék. Beszámolónkat itt olvashatja.

//2018.05.28.

Megjelent az olasz, német és szerb partnereinkkel közösen összeállított kérdőívünk, mely a dunai és adriai-jón-tengeri régiókban működő határ menti együttműködési struktúrák és jellemzőiknek feltérképezését célozza. A kérdőív kitöltésével egyben regisztrál a SECCo2 projektünk keretében készülő on-line platformra, melyen majd határ menti együttműködéssel kapcsolatos tudnivalókat, híreket olvashat, illetve rendezvényekről, pályázati és projekt lehetőségekről értesülhet. További információért és a magyar nyelvű kérdőívért kattintson ide.

//2018.05.28.

Május 16-án délelőtt Olivier T. Kramsch előadásával befejeződött a határon átnyúló kormányzásról szóló szemináriumsorozatunk. A Radboud Egyetem előadója a határtudomány elméleti problémafelvetéseit konkrét példákkal illusztrálta és nyújtott átfogó betekintést a határon átnyúló kormányzás kihívásaiba a jelenkor politikájának fényében.

Hírarchívum